Atlas Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) 

Tags:

dashboard, fysiek domein
Klant:
Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland

Over het project

Atlas Platform Bedrijven en Kantoren (Atlas Plabeka) is een interactieve atlas waar verschillende databronnen samen komen. Het fundament van de Atlas wordt gevormd door een flexibel datawarehouse waarin, deels via geautomatiseerde koppelingen, tal van bronnen worden samengebracht. De gebruiker kan verschillende selecties maken en gebieden analyseren tot op locatie-, gemeentelijk of regionaal niveau. 

Vraag

Door toenemende druk op de ruimte komt ook de ruimte voor werklocaties onder druk. Monitoring van werklocaties is daarom misschien wel belangrijker dan ooit. De Atlas Plabeka voorziet in deze behoefte door een integraal overzicht van de actuele situatie op werklocaties te geven en levert daarmee de basis voor beleid voor toekomstbestendige werklocaties en ruimtelijke inrichting.  

Aanpak en resultaat

Met Atlas Plabeka is een interactieve online atlas ontwikkeld van formele (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) en informele werklocaties in Noord-Holland en Flevoland.  De Atlas Plabeka is, in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland, door Tympaan ontwikkeld, een onderdeel van Kurtosis. 

Databronnen die samen komen in de atlas betreffen onder meer basisregistraties als Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Topografie (BRT), waarmee bijvoorbeeld status en ouderdom van bedrijfspanden in beeld worden gebracht. Op basis van CBS-microdata maken we jaarlijks een analyse van de leegstand op werklocaties. Via het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA) wordt inzicht gegeven in de historische ontwikkeling van de werkgelegenheid per werklocatie. 

Een van de nieuwe toepassingen is het gebied van de energietransitie. Bedrijventerreinen kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren. Zo bieden de grote daken van bedrijfspanden veel mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en zouden bedrijventerreinen ook benut kunnen worden voor het plaatsen van windmolens. 

Om de potentie van energietransitie op bedrijventerreinen in Noord-Holland en Flevoland in kaart te brengen is de Atlas Plabeka het afgelopen jaar uitgebreid met een omvangrijke dataset rond het thema energietransitie. Deze dataset bevat niet alleen gegevens over energieverbruik, geregistreerde energielabels en infrastructuur, maar ook data over duurzame energiebronnen als zonne-energie, windenergie, geothermie, riothermie en restwarmte van industrie en datacenters.  

In de intuïtieve viewer van de atlas kunnen al deze data via kaartlagen worden gecombineerd, zodat een beeld wordt geschetst van de potentie voor energietransitie op een bedrijventerrein. 

Medio 2023 komt een nieuwe versie van de Atlas beschikbaar. Hierin wordt de gegevensset uitgebreid met relevante data rond de thema’s klimaatadaptatie en duurzaamheid. 

De Atlas Plabeka is zonder kosten of abonnement vrij toegankelijk. 

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. 

Verantwoordelijk voor dit project zijn: Wolter van Dam en Ronald de Kuyper.