Vierde meting Monitor Erfgoedlijnen provincie Zuid-Holland

Tags:

advies, dashboard, datagedreven werken
Klant:
Provincie Zuid-Holland

Over het project

De provincie Zuid-Holland legt de nadruk op het behouden, beleefbaar maken en benutten van erfgoed. Dit uit zich onder andere in zeven erfgoedlijnen die zijn vastgesteld. Deze lijnen vertegenwoordigen cultuurhistorisch-ruimtelijke aspecten die de identiteit van Zuid-Holland typeren. Elke erfgoedlijn omvat twee essentiële elementen: een geografische lijn en een gezamenlijk verhaal. De provincie Zuid-Holland heeft Kurtosis gevraagd in het kader van de Monitor Erfgoedlijnen een vierde meting van de voortgang van de erfgoedlijnen uit te voeren. Deze vierde meting is gericht op de periode 2020-2022.

Vraag

Sinds 2013 stelt de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar voor de erfgoedlijnen. Vanaf 2023 heeft deze subsidie een structureel karakter, waarmee Provinciale Staten de waarde van financiële ondersteuning voor cultuur en erfgoed door de provincie hebben erkend. Tegelijkertijd is in het coalitieakkoord 2023-2027 aangekondigd dat de erfgoedlijnen zullen worden herijkt. De monitor vormt hiervoor een belangrijke basis.

Aanpak en resultaat

De uitkomsten van de vierde voortgangsmeting zijn in een rapport opgenomen en een dashboard. Voor de uitkomsten zijn verschillende methodes gebruikt, een documentenanalyse, (online) enquête en interviews in verschillende ronden. De onderzoeksvragen zijn verdeeld in drie categorieën;

  1. De eerste categorie betreft een set algemene vragen. Deze vragen komen in grote lijnen overeen met de vragen uit eerdere monitors. Door hierbij aan te sluiten kan de voortgang over de verschillende jaren vergeleken worden.
  2. Een tweede set vragen betreft inclusiviteit. Daarbij gaat het om begrippen als toegankelijkheid en diversiteit in relatie tot publieksbereik alsook om de samenstelling van de tafels en of er nieuwe partijen geïnteresseerd worden.
  3. De komende periode gebruikt de provincie om de erfgoedlijnen te herijken. Daarvoor is aanvullend een aantal vragen geformuleerd over onder meer de inhoudelijke ontwikkelingen, opbrengsten en leerpunten van 10 jaar erfgoedlijnen en de opgaven die er nog liggen voor de komende jaren.

Op basis van de resultaten van de vierde meting hebben we aanbevelingen voor de provincie geformuleerd voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de erfgoedlijnen.

 

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.