Monitor Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 

Tags:

advies, dashboard, datagedreven werken
Klant:
Zorg- en Veiligheidshuizen

Over het project

De dertig Zorg – en Veiligheidshuizen (ZVH) voeren op regionaal niveau samen met hun partners regie op de aanpak van complexe, domeinoverstijgende casuïstiek. Binnen de ZVH komen experts op het gebied van straf-, bestuurs-, en civielrecht, sociaal domein en zorg samen om tot concrete acties en betekenisvolle interventies te komen. Doel is om hiermee bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven, inclusiviteit en minder overlast- en veiligheidsproblemen. Om deze doelen te bereiken is een landelijke Meerjarenagenda 2021-2024 (MJA) vastgesteld.

Vraag

Doel is om de nul-situatie inzichtelijk te maken in een dashboard waarin in één oogopslag het vertrekpunt in de regio’s aangaande de doelen en afspraken van de MJA inzichtelijk is. Doel is tweeledig:

  1. Het ontwikkelen van een dashboard om de gemaakte afspraken uit de MJA van de Zorg- en Veiligheidshuizen te monitoren. Het dashboard moet voor zowel de regionale als de landelijke stuurgroep inzicht geven in de voortgang t.a.v. de gemaakte afspraken. ​
  2. Het jaarlijks verzamelen van de gegevens en updaten van de monitor (periode 2022-2024), incl. inzicht in de trends over de jaren.

Aanpak en resultaat

Kurtosis heeft een vragenlijst ontwikkeld om de voortgang van de afspraken uit de MJA inzichtelijk te krijgen. Deze vragenlijst is ingevuld door de manager en partners per regio. De uitkomsten zijn verwerkt in een dashboard (Power BI). In het dashboard is de voortgang, inclusief trends 2022-2024, voor elke regio zichtbaar. Daarbij wordt een totaalbeeld van routekaarten getoond in het dashboard. Dit zijn visualisaties dat per meting (0-1-2 meting) inzicht geven in de voortgang op het trendmatig beeld.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.