armoedebeleid gemeente doetinchem

Evaluatie van het armoedebeleid gemeente Doetinchem

Tags:

dashboard, sociaal domein
Klant:
Gemeente Doetichem

Over het project

Kurtosis heeft in opdracht van de gemeente Doetinchem de (lokale) keten van armoedebestrijding onder de loep genomen. De aanleiding van dit onderzoek is de uitspraak van de gemeentelijke rekenkamercommissie dat de gemeente onvoldoende inzicht zou hebben in de aard en omvang van de armoedeproblematiek en de samenstelling van de doelgroepen.

Vraag

Kurtosis heeft in opdracht van de gemeente Doetinchem de (lokale) keten van armoedebestrijding onder de loep genomen. De aanleiding van dit onderzoek is de uitspraak van de gemeentelijke rekenkamercommissie dat de gemeente onvoldoende inzicht zou hebben in de aard en omvang van de armoedeproblematiek en de samenstelling van de doelgroepen.

Aanpak en resultaat

Er zijn interviews gehouden met medewerkers van de toegang, bewindvoerders en vrijwilligersorganisaties en ervaringsdeskundigen, waarin hen werd gevraagd naar hun visie ten aanzien van het gemeentelijke armoedebeleid en in hoeverre de doelstellingen van het armoedebeleid werden gerealiseerd door de gemeente. Ook is inzicht gekregen in de tevredenheid van ketenpartners met de toegankelijkheid en effectiviteit van de verschillende gemeentelijke minimaregelingen.
Kurtosis heeft daarnaast met behulp van gemeentelijke en open databronnen een ‘armoedekaart’ van de gemeente Doetinchem gevisualiseerd. Daarna is deze kaart vergeleken met het gebruik van minimaregelingen in die buurten. Juist in de buurten waar een (groot) deel van de bewoners een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, zou men geholpen zijn met de diverse voorzieningen die de gemeente biedt in het kader van minimabeleid. Met deze analyse is meer inzicht verkregen in de mate waarin de doelgroepen van het armoedebeleid in beeld zijn bij de gemeente. Tenslotte hebben we de cijfers ten aanzien van armoedeprevalentie van de gemeente Doetinchem getoetst aan vergelijkbare gemeenten naar inwoneraantal, centrumfunctie en sociale structuur.

Het onderzoek is breed ingestoken door de betrokkenheid van ketenpartners en de mix van onderzoeksmethoden. Ook is niet alleen het armoedebeleid als zodanig geëvalueerd, maar tevens is onderzocht hoe de samenwerking met de gemeente verloopt en hoe betrokkenen denken over de houding van de gemeente ten aanzien van het aanpassen van regelingen en de visie op armoedebestrijding. Hoewel ketenpartners enkele punten noemden waarop de gemeente nog slagen zou kunnen maken, was elk van hen te spreken over de houding en wil om te veranderen van en de samenwerking met de gemeente Doetinchem.

In zeer korte tijd zijn bruikbare resultaten voor de gemeente Doetinchem opgeleverd.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.